Username
amit
Name
Amit K Singh
Unique OpenKIM User ID
5d8c9931-da7e-48ed-86a5-0da65b7c3f13
KIM Items owned
Four_Body_Mistriotis_Flytzanis_Farantos_Si__MO_080526771943_000
Four_Body_Mistriotis_Flytzanis_Farantos__MD_514777050453_000
MFF_MistriotisFlytzanisFarantos_1989_Si__MO_080526771943_001
MFF__MD_514777050453_001
SW_BalamaneHaliciogluTiller_1992_Si__MO_113686039439_004
SW_HauchHollandMarder_1999Brittle_Si__MO_119167353542_004
SW_StillingerWeber_1985_Si__MO_405512056662_005
SW_ZhangXieHu_2014OptimizedSW1_Si__MO_800412945727_004
SW_ZhangXieHu_2014OptimizedSW2_Si__MO_475612090600_004
Three_Body_Stillinger_Weber_Balamane_Si__MO_113686039439_000
Three_Body_Stillinger_Weber_Balamane_Si__MO_113686039439_001
Three_Body_Stillinger_Weber_Balamane_Si__MO_113686039439_002
Three_Body_Stillinger_Weber_Balamane_Si__MO_113686039439_003
Three_Body_Stillinger_Weber_Hauch_Brittle_Si__MO_119167353542_000
Three_Body_Stillinger_Weber_Hauch_Brittle_Si__MO_119167353542_001
Three_Body_Stillinger_Weber_Hauch_Brittle_Si__MO_119167353542_002
Three_Body_Stillinger_Weber_Hauch_Brittle_Si__MO_119167353542_003
Three_Body_Stillinger_Weber_Si__MO_405512056662_000
Three_Body_Stillinger_Weber_Si__MO_405512056662_001
Three_Body_Stillinger_Weber_Si__MO_405512056662_002
Three_Body_Stillinger_Weber_Si__MO_405512056662_003
Three_Body_Stillinger_Weber_Si__MO_405512056662_004
Three_Body_Stillinger_Weber_Zhang_Silicene_Model1_Si__MO_800412945727_002
Three_Body_Stillinger_Weber_Zhang_Silicene_Model1_Si__MO_800412945727_003
Three_Body_Stillinger_Weber_Zhang_Silicene_Model2_Si__MO_475612090600_002
Three_Body_Stillinger_Weber_Zhang_Silicene_Model2_Si__MO_475612090600_003
Three_Body_Stillinger_Weber__MD_335816936951_000
Three_Body_Stillinger_Weber__MD_335816936951_001